تبلیغات
دانلود - بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی
دانلود
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمود پانا
نویسندگان

مقدمه:

محدودیت سرمایه سبب می شود تا ارزیابی اقتصادی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری به عنوان یكی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری جهت بهگزینی ابعاد و اولویت بندی پروژه ها مطرح گردد . تلاش برای برآورد دقیق هزینه ها و فایده های طرح می تواند در كیفیت ارزیابی اقتصادی و دقت شاخص های اقتصادی بدست آمده تاثیر فوق العاده ای داشته باشد همانطور كه عدم توجه مطلوب به این موضوع می تواند موجب نتیجه گیریهای نادرست گردد.

2-ارزیابی اقتصادی نیروگاههای برقابی :

روشی كه به طور معمول برای ارزشگذاری فایده های پروژه های برقابی بكار گرفته می شود از دیدگاه ملی هزینه تولید انرژی و قدرت به وسیله نیروگاه حرارتی است كه همان تقاضا را به مشابه برآورد می سازد در این مقاله مقایسه اقتصادی از دیدگاه ملی صورت گرفته است.

با توجه به تفاوت توزیع هزینه های نیروگاههای برقابی و حرارتی در طول زمان و تفاوت كیفیت انرژی تولید شده از نظر فنی و زیست محیطی، ارزشگذاری ومقایسه این دو شكل متفاوت تولید انرژی الكتریكی دشوار می گردد .

 ومعادل سازی (Equivalence  of  kind)استفاده از تكنیكهای اقتصاد مهندسی و تلاش برای معادل سازی نوع

 به ما امكان می دهد كه طرح های مورد بررسی در شرایط اقتصادی همسان(Equivalence of  time) زمان مقایسه شود .

عوامل گوناگونی می تواند نتایج مطالعات اقتصادی پروژه های برقابی را تحت تاثیر قرار دهند، عواملی نظیر نرخ تنزیل٬ نرخ ارز خارجی٬ هزینه های سوخت٬ ارزش ذاتی آب و هزینه های اجتماعی آلودگی هوا از مهمترین این عوامل هستند. توضیح مختصری در مورد هریك از این عوامل در این قسمت ضروری به نظر می رسد.

نرخ تنزیل -  در واقع نشانگر محدودیت سرمایه است به همین سبب یكی از پارامترهای اساسی محاسبه در ارزشیابی های اقتصادی می باشد . بطوریكه نوسان نرخ تنزیل می تواند شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و طرح را از محدوده توجیه اقتصادی خارج نموده و یا آن را داخل این محدوده نماید .

نرخ ارز خارجی از آنجا كه برخی از اقلام مورد استفاده در محاسبات اقتصادی پروژه های برقابی ( چه در بخش هزینه ها و چه در بخش فایده ها ) دارای مقادیر ارزی می باشد . لذا تغییرات نرخ ارز خارجی به پول ملی میتواند در محاسبات اقتصادی پروژه های برقابی تاثیر داشته باشد.

هزینه سوخت-  قیمت سوختهای فسیلی یكی از مهمترین اجزاء تشكیل دهنده هزینه های بهره برداری و نگهداری نیروگاههای حرارتی ( فایده طرحهای برقابی) می باشد . با توجه به مزیت نسبی گاز و ..... در كشور٬ ارزشگذاری درست قیمت سوخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

ارزش ذاتی آب آب مورد استفاده در پروژه های برقابی می تواند به منظور دیگری از جمله آب كشاورزی یا تامین آب شهری ارزش ایجاد كند. این ارزش جدای از هزینه های اجرای پروژه است و در واقع هزینه فرصت از دست رفته آب است كه باید به این هزینه ها اضافه گردد. در حال حاضر پروژه های برقابی مورد بررسی٬ دارای آن میزان اراضی مناسب برای آبیاری در پایین دست و حتی نیازهای شهری جهت بهره برداری نیستند كه بتوانند با منظورهای تولید انرژی به رقابت بپردازند. اما گسترس نیازها و تغییر در الگوی توسعه منطقه ای می تواند موجب افزایش ارزش ذاتی آب شود كه می باید حتماً در محاسبات اقتصادی دخالت داده شود.

موارد فوق همگی از عوامل موثری هستند كه تقریباً در ارزیابی اقتصادی به عمل آمده جهت پروژه های برقابی مورد توجه قرار می گریند. اما آنچه كه تاكنون در ارزیابی اقتصادی پروژه های برقابی كمتر مورد توجه قرار گرفته است هزینه های اجتماعی، آلودگی می باشد . این مقاله سعی بر آن دارد با ارائه روشی جهت ارزیابی اقتصادی پروژه های برقابی با احتساب هزینه های اجتماعی آلودگی٬گامی در جهت ارزیابی های اقتصادی دقیق تر پروژه های برقابی بر دارد

3- بخش انرژی و اثرات زیست محیطی

با توجه به وسعت فعالیتهای بخش انرژی، مسائل زیست محیطی مرتبط با آن نیز دارای ابعاد گسترده ای می باشد كه از آن جمله میتوان به آلودگی هوا٬آب و خاك در سطح محلی و منطقه ای و به مسائلی  نظیر تغییرات اقلیمی و بارانهای اسیدی در سطح بین المللی اشاره نمود. در این میان آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی منتج از آن دارای اهمیت خاصی بوده و بیشترین مسائل زیست محیطی بخش انرژی مرتبط با این آلودگی می باشد.

وذرات معلق از جمله آلاینده هایی هستند كه به سبب تولید و مصرف انرژی الكتریكی بوجودCH,Co,So³,Co²,No²

می آیند. در این میان نیروگاههای حرارتی با توجه به سهم عمده آنها در تولید برق یكی از عوامل آلوده كننده محیط زیست بوده اند . كه بعد از بخش حمل و نقل و صنعت بیشترین آلاینده را تولید نموده اند. جدول شماره 1 ٬میزلن نشر انواع آلاینده را از نیروگاههای كشور و جدول شماره 2 سهم نیروگاهها را در انتشار آلاینده در سطح كشور نشان می دهد.شاخص انتشار آلاینده های هوا از نیروگاههای مختلف نشان می دهد كه نیروگاههای هوا از نیروگاههای مختلف     (آنهم به میزان ناچیز) هیچگونه٬آلاینده دیگری تولید CO²   نشان می دهد كه نیروگاههای برقابی به غیر از

نمی نمایندو در واقع انرژی حاصل از نیروگاههای برقابی از نظر زیست محیطی انرژی پاكیزه ای می باشد . اخیراً     از گیاهان موجود در دریاچه سدها منتشر شده است كه البته هزینه آن(CH4 ) گزارشاتی مبنی بر تولید آلاینده متان 

چندان قابله ملاحظه نمی باشد .

4-هزینه های اجتماعی بخش انرژی

(Bui 1996)    بنابر تعریف٬ هزینه اجتماعی٬ هزینه است كه جامعه برای دریافت كالا٬ یا خدمت پرداخت می كند

 به طور كلی این تعریف در قالب رابطه (1) بیان می گردد. (Scott &Janet 2000)و

                                                                  SC=f(PC,EC)                                             (1)

 

كه در این رابطه :

  SC=هزینه واقعی  تولید (Social Cost)                  

PC=هزینه واقعی تولید (Private Cost)

EC=هزینه خارجی (External Cost)

 (RPCC) و مقدار آلودگی باقیمانده (PCC) نیز خود تابعی از هزینه های كنترل آلودگی (EC) هزینه خارجی

می باشد٬ در این صورت رابطه (2) را به صورت زیر می توان مطرح نمود:

EC=f(RPCC,PCC)                                       (2)

كه در رابطه (2):

EC=هزینه های خارجی

PCC=هزینه های كنترل آلودگی (pollution control cost)

RPCC=هزینه های كنترل آلودگی باقیمانده (Remain  Polution control cost)

علت وجودی رابطه (2) بدان سبب است كه تجهیزات كنترل آلودگی كارایی 100 درصد ندارد و حتی در صورت استفاده از تجهیزات مناسب باید هزینه ای را برای اثرات خارجی آلودگی های كنترل شده در نظر گرفت .

تعریف هزینه های اجتماعی در بخش تولید انرژی نیز در قالب مدل فوق می توند صورت گیرد٬ هزینه های اجتماعی انرژی الكتریكی٬ شامل هزینه تولید انرژی الكتریكی و هزینه های خارجی است .

با توجه به اهمیت محاسبه هزینه های خارجی تولید انرژی الكتریكی در محاسابت هزینه های اجتماعی و برآوردهای اقتصادی تاكنون تلاشهای زیادی در سطح جهانی انجام گرفته است. سابقه محاسبه برآورد هزینه های خارجی برای    طی سالهای 1989تا1990برمیگردد.(EPA) اولین بار به سازمان حفاظت محیط زیست آمریكا

شركت برق كالیفرنیا٬ دانشگاه پریل٬ اداره خدمات عمومی ماساچوست٬ شركت خدمات عمومی نیویورك و نیز شكت خدمات عمومی نوادا٬ از پیشگامان این امر بودند ( شورای جهانی انرژی 1995) . در برخی ایالت های آمریكا٬ ملحوظ كردن هزینه های اجتماعی در هزینه های تولید و انتقالبه صورت اجباری در آمد تا از طریق آن در تعیین نیاز انرژی و راه اندازی ظرفیت های آتی تولید انرژی الكتریكی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات مشابهی برای تعیین هزینه های ٬فنلاند(Meyeretal.1994) خارجی تولید انرژی الكتریكی در كشورهای اروپایی و آمریكایی چون دانمارك

,(Mohmeyer1998, (Bui1996 آلمان و (Bundesmat 1994)٬ (Ekono 1994) 

Lefevre  and Bui 1996

در ایران برای اولین بار در سال 1376 اقدام به محاسبه هزینه خارجی تولید انرژی الكتریكی  شده است. این محاسبات در معاونت امور انرژی وزارت نیرو انجام شده و در ترازنامه سال 1376 درج گردیده است . از آنجا كه هیچگونه تحقیق مستقلی تا آن زمان جهت برآورد هزینه های خارجی در ایران انجام نشده بود سعی بر آن شد تا با استفاده از تجربیات سایر كشورها ضرائب هزینه های خارجی متناسب با هریك از آلاینده های ناشی از تولید انرژی الكتریكی انتخاب و جهت محاسبه هزینه های خارجی در ایران مورد استفاده قرار گیرد . لازم به ذكر است كه با توجه به قیمت برابری دلاردر برابر ریال و اعمال مستقیم این ضرائب هزینه های محاسبه شده در كشورهای خارجی به هزینه های خارجی تبدیل می شد. این روش به روش تبدیل مستقیم معروف است . با توجه به اشكالاتی كه بر استفاده از روش تبدیل مستقیم وارد است .

هزینه های اجتماعی انواع آلاینده های حاصل از تولید انرژی الكتریكی توسط نیروگاههای حرارتی با استفاده از روش  توسط ( جباریان و رئیسی 1381) (Scott  & janet 2000) "تبدیل تعدیل شده " و با استفاده از مدل هزینه اجتماعی

محاسبه شده است .

نوع مطلب : wiki، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 7 دی 1389
جمعه 16 آذر 1397 05:40 ق.ظ

Terrific information. Many thanks!
cialis australia org can i take cialis and ecstasy overnight cialis tadalafil cialis cuantos mg hay safe site to buy cialis online cialis preise schweiz cialis soft tabs for sale cialis 5 mg funziona cialis pills cialis alternative
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:28 ق.ظ

You said that superbly!
cost of cialis per pill rezeptfrei cialis apotheke legalidad de comprar cialis cost of cialis cvs best generic drugs cialis side effects for cialis cialis uk next day purchase once a day cialis canadian drugs generic cialis cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:49 ق.ظ

Helpful information. Kudos.
click here cialis daily uk how does cialis work cialis billig canadian cialis cialis pas cher paris click here cialis daily uk cialis prices in england click here cialis daily uk cialis in sconto canadian cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:45 ب.ظ

You actually explained that perfectly!
cialis for sale south africa generic cialis at the pharmacy generic cialis 20mg tablets achat cialis en europe cialis super acti cialis generic tadalafil buy cialis pills price each cialis 20 mg cost 5 mg cialis pharmacie en ligne import cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 04:13 ب.ظ

Very good tips. Appreciate it!
cialis professional from usa cialis kaufen bankberweisung effetti del cialis cialis canada on line cialis herbs look here cialis cheap canada cialis 10 doctissimo enter site 20 mg cialis cost generic cialis at walmart brand cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 03:46 ق.ظ

You've made your stand very well!!
buy cialis click here take cialis online cialis cialis wir preise compare prices cialis uk cialis 20 mg cut in half opinioni cialis generico cost of cialis per pill brand cialis nl generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:14 ب.ظ

Perfectly expressed without a doubt. .
look here cialis order on line ou trouver cialis sur le net sublingual cialis online generic cialis with dapoxetine cialis name brand cheap low cost cialis 20mg click here cialis daily uk prix cialis once a da prices for cialis 50mg buy cialis online nz
جمعه 9 آذر 1397 04:21 ق.ظ

With thanks. Fantastic stuff.
buy cialis online cheapest cialis professional from usa generic cialis review uk buy cialis cheap 10 mg cialis professional yohimbe buying brand cialis online cialis 5 mg schweiz where cheapest cialis estudios de cialis genricos cialis therapie
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:59 ب.ظ

Cheers, Good stuff!
cialis 100mg suppliers cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en europe cialis australian price cialis 5mg billiger acheter cialis meilleur pri cialis canadian drugs cialis canada on line cialis 30 day sample viagra vs cialis vs levitra
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:02 ق.ظ

Helpful posts. Thank you!
cialis pills purchasing cialis on the internet cialis soft tabs for sale cialis side effects dangers click here cialis daily uk cialis 20 mg effectiveness effetti del cialis cialis cipla best buy cialis 20 mg cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:31 ب.ظ

Cheers! A good amount of stuff.

cialis for sale cialis arginine interactio we choice cialis pfizer india legalidad de comprar cialis generic cialis pill online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis soft tabs for sale safe site to buy cialis online cialis uk cialis 5 mg funziona
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:28 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
miglior cialis generico cialis pas cher paris click now cialis from canada achat cialis en itali generic cialis levitra buy cialis online cialis generic sublingual cialis online cialis prezzo al pubblico what is cialis
جمعه 20 مهر 1397 03:12 ق.ظ

Many thanks, I value it!
buy generic levitra levitra 20 mg levitra 20 mg buy levitra 10mg buy levitra buy levitra 20 mg buy levitra buy levitra buy levitra 20 mg buy generic levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 03:41 ب.ظ

Many thanks! Plenty of stuff.

cialis italia gratis cialis 10 doctissimo comprar cialis navarr we choice cialis pfizer india cialis 10 doctissimo cialis dosage only now cialis 20 mg sublingual cialis online cialis para que sirve cialis rezeptfrei
یکشنبه 8 مهر 1397 10:03 ق.ظ

With thanks. Good information.
look here cialis order on line look here cialis order on line acheter cialis meilleur pri cialis 5mg cialis professional yohimbe order a sample of cialis cialis 20 mg cost we recommend cialis info cost of cialis per pill cialis for daily use
شنبه 31 شهریور 1397 11:33 ب.ظ

Thanks a lot! Loads of info!

north west pharmacy canada online pharmacies mexico canada rx online pharmacies buy viagra online usa pharmacy canada plus pharmacy canada best canada pharmacies online prescriptions reputable canadian prescriptions online online pharmacies india
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:17 ق.ظ

Beneficial information. Cheers.
generic cialis review uk cipla cialis online cialis canada on line buying brand cialis online achat cialis en suisse cipla cialis online viagra or cialis cialis prezzo al pubblico cialis pills price each effetti del cialis
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:11 ق.ظ

Seriously loads of wonderful info.
most reliable canadian pharmacies pharmacy near me canada drugs canadian medications 247 canadian pharmacy world canada vagra canadian online pharmacies canada online pharmacies legitimate pharmacy times canada drugs
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:07 ق.ظ

Very good material. Many thanks.
get a viagra prescription online buy sildenafil tablets where can i buy a viagra buy original viagra buying viagra is sildenafil generic viagra buy viagra pharmacy viagra online pharmacy generic viagra buy viagra south africa viagra buy uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:46 ب.ظ

Incredible a good deal of awesome knowledge!
buy cialis online cialis for sale south africa tadalafil tablets prix cialis once a da cialis baratos compran uk walgreens price for cialis look here cialis cheap canada cialis savings card venta cialis en espaa usa cialis online
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:55 ب.ظ

Amazing forum posts. Kudos.
cialis 20 mg cialis price in bangalore the best choice cialis woman cialis cuantos mg hay miglior cialis generico cialis prezzo di mercato preis cialis 20mg schweiz tadalafilo tadalafil 20mg cialis reviews
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:16 ق.ظ

Thanks a lot! I like this.
can u buy viagra over the counter buy viagra low cost buy viagra online forum online viagra order safe place to buy viagra online uk how buy viagra online viagra buy viagra online pharmacy viagra pharmacy viagra how can i order viagra want to buy viagra
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:00 ب.ظ

With thanks! Valuable information!
only best offers cialis use cialis 5 mg funziona cialis 20 mg cut in half click now cialis from canada buy brand cialis cheap click here take cialis generic cialis soft gels cuanto cuesta cialis yaho buy cialis cheap 10 mg prezzo di cialis in bulgaria
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:28 ب.ظ

Truly loads of awesome material!
cialis uk prix de cialis cialis rckenschmerzen cialis therapie only here cialis pills cialis italia gratis tadalafil 5mg cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis at walmart cialis purchasing
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:06 ب.ظ

Amazing a lot of useful data!
buy viagra walgreens cheap viagra with prescription buying viagra ireland viagra pfizer buy online uk viagra online viagra without presc buy viagra in pharmacy buy women viagra generic sildenafil uk viagra for men
شنبه 4 فروردین 1397 04:36 ق.ظ

You actually reported it terrifically.
cialis tablets for sale tadalafil tablets cialis sans ordonnance cialis generico tadalafil 5mg cialis daily new zealand cialis generico lilly the best site cialis tablets tadalafilo buy cialis sample pack
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:01 ق.ظ

With thanks. Quite a lot of information!

cialis canadian drugs cialis 20mg online cialis cialis generico lilly cialis tablets australia prices on cialis 10 mg low dose cialis blood pressure cialis pills cialis generic cialis soft tabs for sale
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:49 ب.ظ
Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی