تبلیغات
دانلود - قانون اساسی ایالات متحده امریکا
دانلود
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمود پانا
نویسندگان

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع  مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

 

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.

[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.

[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند

 [3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می نماید، انتخاب خواهد کرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام  جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می باشد. هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می گیرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می تواند  مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.

[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.

بخش 5

[1] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می کند الزامی سازد.

[2] هر یک از مجلسین می تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.

[3] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه ای تنظیم وهر از چندگاه آن را منتشر می کند و مذاکراتی راکه محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویض اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.

بخش 6

[1] سناتورها ونمایندگان در ازای خدمتشان حقوق و مزایایی را که قانون تعیین می کند واز محل خزانه داری ایالات متحده پرداخت می شود، دریافت می نماید. آنان در هنگامی که در جلسه های مجلس مربوطه حضور دارند . در زمان رفت وآمد به مجلس، در کلیه موارد به جز خیانت، جنایت و اخلال در نظم عمومی از بازداشت مصون خواهند بود وبرای هرگونه سخنرانی یا بحثی که در هر یک از مجلسین ایراد نمایند، در هیچ مکان دیگری نباید مواخذه شوند.

[2] هیچ سناتور یا نماینده ای طی دوره نمایندگی خود نباید به یک سمت دولتی در دستگاه حاکمه ایالات متحده که در زمان تصدی مقام سناتوری ایجاد، یا موجب افزایش حقوق و مزایای وی در طی دوره مزبور می گردد، منصوب شود و شخصی که در ایالات متحده دارای سمت دولتی باشد تا زمانی که تصدی سمت فوق را داشته باشد، نباید به عضویت هیچ یک از مجلسین در آید.نوع مطلب : pana search، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 8 دی 1389
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:29 ق.ظ

Many thanks! An abundance of material.

sialis dose size of cialis cialis 200 dollar savings card cialis prices we choice cialis pfizer india cialis generika in deutschland kaufen cialis side effects dangers price cialis wal mart pharmacy pastillas cialis y alcoho try it no rx cialis
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:20 ب.ظ

You actually reported this perfectly!
buying cialis overnight enter site 20 mg cialis cost cialis prezzo al pubblico legalidad de comprar cialis generic cialis pro costo in farmacia cialis generic cialis at walmart cialis 10 doctissimo brand cialis nl generic cialis tadalafil
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:00 ب.ظ

Incredible plenty of excellent facts!
order a sample of cialis cialis online napol no prescription cialis cheap what is cialis we choice cialis pfizer india tadalafilo only now cialis for sale in us cialis 10 doctissimo cialis 10mg prix pharmaci cialis online nederland
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:28 ق.ظ

Really loads of awesome information.
rx from canada order canadian prescriptions online reputable canadian prescriptions online online pharmacy drugs for sale on internet trust pharmacy of canada canadian pharmacies online prescriptions best canadian pharmacies online canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmacy uk delivery
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:15 ق.ظ

Well spoken without a doubt. !
buy viagra pfizer buy price viagra buy viagra online price buy generic viagra paypal viagra mail order buy real viagra online usa buy pharmaceutical viagra where to buy viagra in malaysia viagra or sildenafil how can i order viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:50 ب.ظ

Very good material, Thanks!
canada discount drugs cialis discount cialis ou trouver cialis sur le net cialis for sale south africa cialis 10 doctissimo tadalafil 5mg legalidad de comprar cialis cialis preise schweiz interactions for cialis only now cialis for sale in us
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:44 ق.ظ

Thank you! Valuable stuff!
cialis 5 mg cialis alternative cialis kaufen cialis generique how much does a cialis cost cialis lowest price cialis 5 mg buy 5 mg cialis coupon printable buy cialis online tadalafil tablets
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:20 ق.ظ

You actually mentioned this wonderfully!
buying viagra online without prescription how to get viagra from doctor online order for viagra buy viagra canada online where to buy viagra on line sildenafil sildenafil online viagra prescription is it safe to buy viagra online buy viagra 25mg buy viagra without consultation
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:04 ب.ظ

Good data. Kudos.
online prescriptions cialis generic cialis in vietnam generic cialis 20mg tablets look here cialis cheap canada cialis generico in farmacia tadalafilo cialis per paypa prix cialis once a da how do cialis pills work prices on cialis 10 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:38 ق.ظ

Beneficial data. Regards!
cialis vs viagra cialis para que sirve generic cialis at the pharmacy buying cialis on internet cialis prezzo in linea basso buy generic cialis price cialis wal mart pharmacy costo in farmacia cialis cialis 10 doctissimo cialis en mexico precio
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:34 ب.ظ

You actually expressed it really well.
cialis generico lilly 40 mg cialis what if i take cialis from canada generic cialis 20mg uk acquistare cialis internet cialis dosage recommendations price cialis best buy cialis cheap 10 mg preis cialis 20mg schweiz how to purchase cialis on line
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:28 ب.ظ

Cheers! I value it!
buy viagra ireland buy viagra nz online pharmacy online viagra price uk can i buy viagra at walmart buy viagra online at online viagra buying viagra online without prescription pfizer viagra buy viagra soft tabs
شنبه 18 فروردین 1397 06:06 ق.ظ

Thanks. I appreciate it!
look here cialis cheap canada cialis generic tadalafil buy when can i take another cialis generic cialis review uk cialis canadian drugs prices on cialis 10 mg canadian discount cialis how do cialis pills work cialis patentablauf in deutschland online prescriptions cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:24 ق.ظ

Thanks! Numerous info.

where cheapest cialis dosagem ideal cialis cialis purchasing achat cialis en suisse effetti del cialis venta de cialis canada cialis online deutschland cialis 20 mg effectiveness buy cialis safe site to buy cialis online
دوشنبه 25 دی 1396 08:19 ق.ظ
payday loans online no credit check
payday loans online no credit check
loans no credit
payday loans online no credit check
payday loans no credit check
دوشنبه 18 دی 1396 06:36 ب.ظ
payday loans online
loans online
payday loans online
loans online
loans online
سه شنبه 21 شهریور 1396 06:54 ق.ظ
http://slotsmegacasino.com/ - casino games
online casino
online casino
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:05 ب.ظ
What's up to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page,
and your views are nice designed for new people.
جمعه 13 مرداد 1396 03:21 ب.ظ
I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog
posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.
Reading this information So i am glad to exhibit that I've an incredibly good uncanny
feeling I discovered exactly what I needed. I most undoubtedly will make sure to do not put out of your mind this web
site and provides it a glance regularly.
شنبه 7 مرداد 1396 10:44 ب.ظ
If some one needs to be updated with most up-to-date technologies therefore he must be visit this website and be up to date everyday.
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 07:37 ب.ظ
Just want to say your article is as astounding. The clearness to your
post is just nice and i can suppose you're an expert
on this subject. Fine along with your permission let
me to seize your feed to stay up to date with coming near near post.

Thank you 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.
شنبه 26 فروردین 1396 03:24 ب.ظ
Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Thank you
دوشنبه 21 فروردین 1396 04:40 ب.ظ
Your means of explaining the whole thing in this article is genuinely nice, all be able to effortlessly know it, Thanks a lot.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی