تبلیغات
دانلود - قیر
دانلود
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمود پانا
نویسندگان

انواع قیر :

قید جسم سیاهی ست كه از شمار زیادی هیدرو كه به سیستم كواوئید در هم شده اند درست شده و دارای هیرو گوگرد و اكسیژن دار هم هست با گرما دادن به قیر از شخی به سفتی به خمیری به شلی به آبكی و در روغنهای معدنی حل می شود قیر چسبنده است و دانه های را به همدیگر میچسباند اینست كه در ساختن روبه های سیاه آسفالتی مصرف می شود آب در قیر نشست نمی كند از این رو با آن ساختمان ها را آب بندی می كنند .

در ایران قیر را از زمان باستان می شناختند . گمان می رود واژه قیر بابلب یا الامی می باشد زیرا آنها قیر معدنی را برای آب بندی كردن ساختمانها و به جای مصرف مالات مصرف می كردند.

امروز قیر را دو جور به دست می آورند . آنرا از معدن در میاورند ( قیر معدنی ) و بیشتر قیر مصرفی در راه سازی و آب بندی كردن ساختمان ازپالودن نفت خام تهیه می شود ( قیر مژنفتی ) .

قیر خالص :

قیری كه به روش فوق از انتهای ستون تقطیر خارج می شود و قیر خالص Fentertion grade bita men نامیده می شود . كه با انتخاب تقطیر مناسب می توان انواع قیر های خالص با وسكوزیت های مختلف نهیه نمود . بعنوان مثال قیر های خالص زیر را كه بر حسب درجه نفوذ در 25 درجه سانتیگراد مشخص شده اند نام برده می شود .

10/20,20/30,30/40,40/50,50/60,

60,70,90,110,190,210,280,320,400,500

برخی از قیر های خالص فوق از اختلاط و برگشت قیر های نرمتر بدرون قیر های سفت تر یا براتی تهیه قیر ها با درجه ستود بالا معمولاً از انحلال زبا نقطه جوش بالا بدرون قیر های با در جه نفوذ كمتر استفاده می شود . ذكر این نكته ضروری است كه برای كاربرد قیر های خالص همیشه بایستی آنها را گرم نمود معمولاً قیر و مصالح جداگانه گرم شده و سپس گرما گرم مخلوط گردیده و به حالت گرم نیز مخلوط حاصل را پخش می كند بهمین دلیل معمولاً از قیر های خالص در اسفالت پوششی surfaee استفاده بعمل می آید . مشخصات قیر های خالص در جدول 1 ملاحظه می گردد .

قیر های مخلوط :

در برخی از عملیات راه سازی بدلائل مختلف فنی و اختصاصی امكان كاربرد قیر های خالص كه همگی جامدند وجود ندارد . بهمین دلیل پالایشگاهها قیر های مخلوط cut-baek و یا برگشتی را عرضه میدارند كه اكثر در درجه حرارت حیط مایع بود هر برخی نیز با حرارت كلی مایع می شوند این قیر ها دارای مزایای شماری می باشند و معمولاً در انواع آسفالتهای پوششی و نیز آسفالتهای از نوع ماكادام قیر مصرف می گردند . قیر های مخلوط از استخراج یك قیر با درجه نفوذ مناسب با حلالی كه با قیر مورد نظر قابلیت استخراج داشته باشد تهیه می گردند . معمولاً در پالایشگاه قیر با درجه نفوذ 300-100 ( پالایشگاه ابادان 100-80) را با حلال های نفتی از نوع كروزین  ، كه وزت زغال سنگ و یا روغن آنتراسن و یا مخلوط آنها را با یگدیگر مخلوط نموده و انواع قیر های مخلوط را تهیه می نمایند و همانطوریكه ذیلا نیر آورده می شود از انواع حلال های نفتی دیگر نیز استفاده بعمل می آید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بعضی موارد ، مثلاً در موردیكه مصالح سنگی مرطوب باشند، به منظور افزایش شمانس چسبندگی مصالح و قیر ، قیر مخلوط مورد مصرف بایستی دارای درحه اسیدی مناسب باشد كه در این مورد كروزت نشسته بعنوان حلال قیر مخلوط و یا قسمتی از قیر مخلوط تهیه اضافه می شود تا اسیدیت قیر زیاد گردد . تهیه قیر های مخلوط در پالایشگاه هنگامی صورت می گیرد كه قیر خالص هستند گرم است و سیكوزیت قیر مخلوط حاصل و زمان سنت شن آن در جاده بستگی به مشخصات و نوع و مقدار حلال نفتی كه در تهیه قیر مخلوط بكار رفته است دارد . بعد از پخش قیر مخلوط در جاده در اثر جریان هوا و باد گرمی حلال قیر مخلوط تبخیر شده و سر انجام قیر خالص موجود در آن باقی می ماند كه دارای خواص مربوط بخود می باشد . قیر های مخلوط را در سیستم آمریكایی بسه دسته طبقه بندی نموده اند :

الف : قیر های مخلوط تند گیر R.C             Rapid caring

ب  : قیر های مخلوط كند گیر M.C            Medical caring

ج : قیر های مخلوط دیر گیر

 

قیر های مخلوط فوق الذكر هر كدام شامل چندین قیر مخلوط می باشد كه اختلافشان در ویسكوزیته آنها می باشد كه با اعداد 6-0 مشخص می گردند . ربدین ترتیب ملاحظه می گردد كه قیر R.C.6 سیال ترین مخلوط و بالعكس قیر S.C.5 سفت ترین مخلوط می باشد كه حالت خمیری دارد . علی ایحال قیر های مخلوط تند یر R.C از اختلاط قیر خالص 100/80 با گازوئیل ، قیر های كند گیر M.C از اختلاط یا بر گشت كروزین با قیر خالص 100/80 و بالاخره ، قیر های دیر گیر S.C از اتختلاط قیر خالص 100/80 و نفت و گاز بدست می آید . مشخصات كلی قیر های مخلوط در اینجا گفته شده قیر های كند گیر M.C به مقیاس وسیع در عملیات راهسازی مصرف می شود از جمله حداكثر آسفالتهای سرد ، رد میكس و پریمكت را می توان نام برد .

چنانچه اشاره گردید اندیس های 5-0 قیر های مخلوط مربوط به وسیكوزیت آنها می باشد . این اعداد مقدار ویسكوزیت را نشان نمی دهد بلكه فقط نوع قیر را مشخص می نماید ویسكوزیت قیر های مخلوط در سیستم آمریكایی بر حسب ثانیه (Saybolt for a ) بشرح زیر می باشد :

الف : ویسكوزیته قیر های مخلوط با اندیس . صفر معادل 150-75 ثانیه سیبولت فورل در 25 درجه سانتیگراد می باشد .

ب: ویسكوزیته قیر های مخلوط با اندیس معادل 150-75 ثانیه سیبولت-فورل در 50 درجه سانتیگراد می باشد .

ج : ویسكوزیته قیر های مخلوط با اندیس 2 معادل 200-100 ثانیه سیبولت فورل در 60 درجه سانتیگراد می باشد .

د : ویسكوزیت قیر های مخلوط با اندیس 3 معادل 500-250 ثانیه سیبولت فورل در 60 درجه سانتیگراد می باشد .

ه : ویسكوزیت قیر های مخلوط با اندیس 4 معادل 250-125 ثانیه سیبولت فورل 2/82 درجه سانتیگراد می باشد .

و : ویسكوزیت قیر های مخلوط با اندیس 5 معادل 600-300 ثانیه سیبولت فورل در 2/82 درجه سانتیگراد می باشد .

قیر های مخلوط توسط پالایشگاههای مختلف در سرتاسر دنیا تهیه می گردد و برای آنها مشخصات مختلفی نیز تهیه شده است . پالایشگاههای آبادان علاوه بر قیر های خالص كه در جدول 1 مشخصات آنها آمده است قیر های مخلوط S.C,M.C,R.C  نیز تهیه می كند و اضافه بر آن یك سری قیری مخلوط طبق استاندارد .

كمپانی SHELL در پالایشگاه آبادان تهیه می شود كه نام گذاری آنها بر حسب ویسكوزیت می باشد ویسكوزیت این قیر های مخلوط بر حسب STANDARD TAR VISCOSITY S.T.V در 20 درجه سانتیگراد می باشد و از قیر مخلوط 100/50 تا 700/500 تهیه ببازار عرضه می گردد . در همین سری یكنوع قیر مخلوط با ریسكوزیت بیشتری بنام 125 تهیه می كنند كه ویسكوزیت آن در 40 درجه سانتیگراد بر حسب S.T.V تعیین می گردد .

ساختمان شیمیائی قیر :

ساختمان شیمیائی قیر نسبتاً پیچیده است و مطالعاتیكه تا كنون انجام شده نظریه قطعی و معین درباره چگونگی ساختمان شیمیایی قیر بدست نداده است . از طرفی نفت خام كه از آن مشتق می شد نیز از نظر شیمیایی بسیار متنوع می باشد و آنهم بدلیل شرایط ژئولوژیك متفاوتی می باشد كه نفت تحت آن شرایط تشكیل می گردد ساختمان شیمیایی قیر تصفیه شده با وجود فعل و انفعالاتی كه ضمن تقطیر صورت می گیرد بستگی تام منبع اولیه نفت خام مربوطه دارد .

بنابر این تعریف قیر ماده است كه كاملاً در سولفوركرین حا می شو.د و اكثر قیر هایی كه در راهسازی مصرف می شوند كمتر از 1/0 درصد مواد غیر محلول در سولفور كربن دارند . این ماده غیر محلول در سولوزكربن را كربوئید Carboid می گویند . كربوئبد جزئی در خواص قیر دارند ولی نانچه قیر در معرض حرارتهای بالا قرار گیرد در مولكولهای آن شكستگی ایجاد می شود كه در این مورد كربوئید بعنوان عامل مشخص كننده میزان شكسته شدن مولكول مفید است عمل شكستن مولكولهای قیر تغییرات قابل ملاحظه ای در مواد متشكله آن می دهد این تغییرات مرایی عملكرد قیر در جاده زیان آور تشخیص داده شده است . برای تشخیص و تعیین سایر مواد متشكله قیر روشهای مختلف وجود دارد كه در اكثر این روشها قیر محلول در سولفوركربن را بسه جزء اصلی طبقه بندی می كنند :

1)     كابن : جز غیر محلول در تتراكلروكربن

2)     آسفالتن : جز غیر محلول در حالهایی نظیر هیدروكربن آلیفاتیك سبك مانند اتر نفت .

3)  مالتن : جز محلول در جلال سبك هیدروكربن آلیفاتیك مانند هپتان و غیره . مالتن ها خود به دو دسته رزین و روغن تقسیم می شوند ، رزین توسط پودرهائی نظیر خاك مزسر Faller جذب می شوند در صورتیكه روغن جذب نمی شود.

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 11 دی 1389
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:14 ق.ظ
slot online
slot game
casinos online
slot online
casinos online
دوشنبه 1 مرداد 1397 01:31 ق.ظ
online roulette erfahrung
online casino 666
slots 777 craze
fruit machine hire london
casino yify
پنجشنبه 28 تیر 1397 04:22 ق.ظ
no deposit bonus wild vegas
online casino 3d slots
no deposit bonus online casino 2017
5 free slots
online slots guru
دوشنبه 25 تیر 1397 12:10 ب.ظ
online roulette in south africa
forex no deposit bonus new year
99 slots no deposit bonus
no deposit bonus rich casino
jungle wild slots free online
چهارشنبه 13 تیر 1397 08:49 ب.ظ
casino online usa
casino online subtitrat
new usa online casinos
play casinos
چهارشنبه 13 تیر 1397 08:32 ب.ظ
casino online subtitrat
new usa online casinos
free casino games and poker
casino online gambling
جمعه 8 تیر 1397 05:29 ب.ظ
free games for casino slots atari jackpots
casino free games
online gambling sites
san manuel online casino
دوشنبه 28 خرداد 1397 06:14 ب.ظ
online casino slots
pogo casino slots
play casinos
casino games free online
دوشنبه 28 خرداد 1397 05:21 ب.ظ
http://vazolihexi.org/online-roulette-voor-geld.html
http://vazolihexi.org/online-roulette-voor-geld.html
http://vazolihexi.org/online-roulette-voor-geld.html
http://vazolihexi.org/online-roulette-voor-geld.html
http://vazolihexi.org/online-roulette-voor-geld.html
شنبه 26 خرداد 1397 02:28 ب.ظ
http://pepahyty.org/online-casino-dealer-salary.html
http://pepahyty.org/online-casino-dealer-salary.html
http://pepahyty.org/online-casino-dealer-salary.html
http://pepahyty.org/online-casino-dealer-salary.html
http://pepahyty.org/online-casino-dealer-salary.html
پنجشنبه 24 خرداد 1397 11:17 ب.ظ
best casino slots on facebook
mystic lake casino
casino slots
borgata online casino
دوشنبه 21 خرداد 1397 11:10 ب.ظ
kasino
online casino games
online casino
casino games slots
online gambling casino
یکشنبه 12 فروردین 1397 07:07 ب.ظ
loans online no credit check
payday loans definition
online loans
loans online instant
جمعه 10 فروردین 1397 04:49 ب.ظ
online casino real money
online casino real money
online casino real money
casino slots
casino games
شنبه 4 فروردین 1397 05:24 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
generic cialis 20mg uk cialis tablets for sale cialis patent expiration tesco price cialis acquisto online cialis cialis tablets opinioni cialis generico cialis online napol cialis ahumada we choice cialis uk
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:54 ق.ظ

Wonderful advice. Cheers!
canada discount drugs cialis cialis generico online cialis daily dose generic cialis generico postepay cialis 10mg prix pharmaci click here cialis daily uk canadian discount cialis cialis sale online purchase once a day cialis sublingual cialis online
شنبه 26 اسفند 1396 03:51 ق.ظ
online casino games
casino games slots
casinos online
casino games
cassino
جمعه 11 اسفند 1396 06:37 ب.ظ
h http://viagrapid.com/ generic buy online. physically
bromas radio viagra [url=http://viagrapid.com/]viagra online[/url] viagra-online.
the how to get discounts on viagra - gross risks of viagra and alcohol generic viagra
buy or buy viagra online generic
پنجشنبه 3 اسفند 1396 05:07 ب.ظ
loans online no credit check
best fast loans online
best fast loans online
loans online application
چهارشنبه 2 اسفند 1396 10:53 ب.ظ
auto insurance quotes canada
cheap car insurance quotes california
auto insurance program
car insurance quotes comparison online
پنجشنبه 26 بهمن 1396 02:03 ق.ظ
cheap car insurance
car insurance companies
cheap auto insurance quotes
auto insurance quotes comparison online
پنجشنبه 26 بهمن 1396 01:59 ق.ظ
auto insurance quotes comparison
cheap auto insurance quotes
cheap auto insurance policy
cheap auto insurance quotes
دوشنبه 23 بهمن 1396 07:19 ب.ظ
online loans
loans online
payday loans online
payday loans online
payday loans online
چهارشنبه 18 بهمن 1396 04:30 ق.ظ
casino games free online
casino online
top rated free online casino games
casino online
چهارشنبه 18 بهمن 1396 03:38 ق.ظ
play casino games online
casino g
casino games list
play casino games online
سه شنبه 17 بهمن 1396 06:37 ب.ظ
casino online application
casino games list
free casino games and poker
casino online subtitrat
سه شنبه 17 بهمن 1396 03:25 ب.ظ
casino games slots
casino games real money
best us casinos online
casino online gambling
دوشنبه 16 بهمن 1396 08:12 ب.ظ
online loans for bad credit
online loans direct lenders
no credit check payday loans instant approval
best online loans instant approval
دوشنبه 16 بهمن 1396 06:00 ب.ظ
payday loans no credit check
best online loans instant approval
best fast loans online
payday loans las vegas
دوشنبه 16 بهمن 1396 04:02 ق.ظ
play casinos
pogo casino slots
casino online free
casino online usa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی